اجتماعي،سياسي، محيط زيست وهنری
در دنیای کنونی مسایلی درحال رخ دادن هست که درگذشته بصورت ادواری در کوشه وکنار جهان رخ داده است اما آیا این حوادث آخرین  نمونه هست  یا تکرار تاریخ می باشد.با لحاظ نمودن وضعیت جغرافیایی منطقه ونمودحکومت های منطقه شاید باور کردن آن سخت باشد که در اینده نزدیک شاهد بتوانیم حکومت های مردمی را لمس کنیم.البته شاید این بدبینانه باشد اما واقعیت کنونی اجتماعی وفرهنگی بیانگر این تکرار تاریخی است.ودور از ذهن نیست که حکومتهای فعلی که پوست اندازی کردند در۳۰سال پیش با هزاران امید وآروز مردمانش به ندای حکومت  هالبیک گفتنداما پس سالها نه تنها چیزی درونکردندبلکه با یک سیتم عقب افتاده وبدهکار مواجه شدندواین تسلسل تاریخ نه تنها مرهمی برزخمها نمی باشد چه بسا وایرانگر هم باشد.با لحاظ نمودن وضعیت فرهنگی موجود درمنطقه وبافت تاریخی مردم این سرزمین نمی توان در آینده نزدیک دمکراسی ووجود حکومت های مردمی را مشاهده کرد.البته به دلایل مختلف موج های کنونی دچار رکود می شود ونهایتا یک حکومت غیر دمکراتیک خود را برمردم دیکته می کندونهایتا این دورباطل تکرار خواهد شد.البته این معنای نبود راه موفقیت نیست بلکه یک راه مشخص با ویژگی های جغرافیای منطقه است.اما با تدبیر می توان تبدیل به فرصت شود وبخشی ازدور باطل  را حذف کرد ونهایتا سرانجام رسیدن به حکومت های مردمی راتسریع کرد
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:14  توسط امير  | 

چشم انداز گروههاي سياسي درايران

اين روزها گروههاي سياسي درگير مساله انتخاباتي مجلس نهم مي باشند وهركدام به نوعي ديگران ورقيبان را تخريب مي كند ولي به اين موضوع توجه ندارد كه آنچه وجود دارد حاصلجمع عملكرد همه گروههاي سياسي طي ۳۰سال بوده است!!نكته بسيار قابل تامل اين است كه اگر وضع موجود خوب است پس عملكرد  مثبت مي باشد واگر وضع موجود منفي مي باشد ديگرتخريب جاي نداردونشان از عملكرد كليه گروه ها بوده است كه بسيار قابل تامل مي باشد. گروه هاي كه بهر قيمتي دنبال قدرت مي باشند آيا به همان اندازه قادر به پاسخگويي هم هستند؟كه جواب اين سوال منفي است وبنظر مي رسد حاصلجمع بازيهاي فوق ووضعيت موجود منفي است وعملا اين گروه ها راه هاي ناصوابراب راي بدست گرفتن قدرت در پيش گرفتندكه منافع ملي كشور ايران را به خطر انداخته اندوچشم انداز  خوبي در انتظار نيست.البته صحبت نگارنده خطاب به گروهي خاص نيست بلكه به كليه گروه هاي سياسي است كه طي اين ۳۰سال در مدار قدرت  بوده وبه هرطريقي با قدرت كسب شده فقط به فكر جيب خود بوده وخالي كردن جيب ملت بوده است .نگاهي عقلاني به كاركرد گروه هاي موجود در صحنه سياسي ايران شايد بسيار تاسف بار باشدكه بتوان منافع ملي براي كشورايران تعريف كردودر صورتيكه منافع ملي براي كشوري تعريف شود ان موقع مي توان براي كاركرد ملي گروه ها تعارف مشخصي ارائه كرد ودر نبود تعريفي از منافع ملي هيچگونه كاركرد خاصي جز پر كردن جيب گروه ها نمي توان انتظار داشت.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ساعت 13:42  توسط امير  | 

دربخش سوم به اينده اين انقلاب ها بايد اشاره كردهمانطوركه تا قبل از اين انقلاب ها مساله منافع ملي غربيها مدنظر بود پس از آن بايد منتظر بودكه چكونه منافع غربيها تامين خواهد شد بنظر مي رسد اصل تامين منافع غربي ها يك نكته كليدي است وكاملا براساس نظم جديد دولتهاي جانشين اين موضوع به حقيقت مي پيوندداما درخصوص نگرش هاي جديد نبايد زياد اهميت دادكه ماهيت اسلامي يا غيراسلامي باشد .چون كه اسلامي بودن يا نبودن درقبل از انقلاب هم مطرح نبوده كه پس از آن مهم باشد .شايد نكته اصلي درك  فوق اين است كه ماهيت مردم در اين كشورها اسلامي بوده وهست وتاثير بسزائي در ماهيت كل ندارد وهدف اصلي از اين انقلاب ها بحث گردش نخبگان بوده كه درحال تغيير است كه در بخش اول به آن اشاره شد كه انحراف اين انقلابها بالحاظ نمودن وضعيت جغرافيايي وفرهنگي  منطقه كاملا به وضوح ديده مي شوداما آيا مي توان با توجه به موارد ذكر شده بتوان به يك سيستم پايدار ومترقي اميدوار بود؟ شايدبتوان به اين نكته اشاره كرد كه ديكتاتورهاي امروز اين حكومت ها ،انقلابيون ديروز بودند.چه خوب است كه انقلابيون امروز ،ديكتاتورهاي فردا نباشند!!!!!!!!
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:25  توسط امير  | 

در بخش اول به ساختار فرهنگي منطقه پرداختيم اما در اين قسمت به بخش دوم موضوع كه بسيار حائز اهميت مي باشد توجه مي كنيم با لحاظ نمودن وضعيت بحراني در اين كشورها ودخالت روزافزون كشور ها در امور اين كشورها مي توان فهميد كه با دخالت كشورهاي خارجي اين انقلابها در نهايت ابتر خواهد شدوسرانجام خوشي نخواهد نداشت ورقابت درون گروهي  وايجاد ساخت وپاخت با كشورهاي استعماري نهايتا ميل به سمت لبه تيغ حركت خواهد كردوانحراف از اصل توجه به آزدي مردم ،بهبود معيشتي ونوسازي اين كشورها  كاملا قابل پيش بيني است ودر اينده بايد مسير تحقق اين انحرافها رالمس كرد.
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:35  توسط امير  |